Estradiol-induced synthesis of vitellogenin: IV. The isolation of non-degraded polysomes from avian liver using an endogenous ribonuclease inhibitor

J Dijkstra*, Jaap Touw, I. Halsema, Max Gruber, Gerrt Ab

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)363-373
  Aantal pagina's11
  TijdschriftBiochimica et biophysica acta
  Volume521
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit