Estrogen priming affects active membrane properties of medial amygdala neurons

MC SCHIESS*, M JOELS, P SHINNICKGALLAGHER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)380-385
Aantal pagina's6
TijdschriftBrain Research
Volume440
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 9-feb-1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit