EULAR Sjogren's syndrome study group: an eSSential way to address the unmet needs of the disease

A. G. Tzioufas*, H. Bootsma, J. O. Pers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S23-S24
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical and Experimental Rheumatology
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2021

Citeer dit