European Regional Population Decline and Policy Responses: Three Case Studies

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)293 - 302
Aantal pagina's10
TijdschriftBuilt Environment
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Citeer dit