Evaluating condition based maintenance effectiveness for two processes in series

J. Koochaki, J.A.C. Bokhorst, J.C. Wortmann, W. Klingenberg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)398 - 414
TijdschriftJournal of Quality in Maintenance Engineering
Volume17
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2011

Citeer dit