Evaluation of palliative care at home: the families' perspective

L. Dumitrescu, W. van den Heuvel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)54-58
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of palliative care
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007

Citeer dit