Evaluative Conditioning as a Body Image Intervention for Adolescents With Eating Disorders

Klaske A. Glashouwer*, Renate A. M. Neimeijer, Marlies L. de Koning, Michiel Vestjens, Carolien Martijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
403 Downloads (Pure)

Zoekresultaten