Elke glimlach die je verzendt komt twee keer terug: Betrouwbaarheid en validiteit van de SMILEY 9-12, een instrument om de tevredenheid van kinderen met hun behandeling in de jeugdhulp te meten

Anne-Marie N. Huyghen, Janneke Metselaar, Wendy J. Post, Ilonka N. Von Rudnay, Erik J. Knorth

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

223 Downloads (Pure)

Samenvatting

Cliënttevredenheid wordt beschouwd als een belangrijke indicator van de kwaliteit van de jeugdhulp die kinderen en jongeren ontvangen. Om deze te meten voor 9-12 jarige kinderen die gespecialiseerde jeugdhulp in groepsverband ontvangen, is de SMILEY 9-12 ontwikkeld. Het instrument, bestaande uit 24 items in de vorm van visueel analoge schaaltjes (VAS), brengt op zes domeinen de ervaringen van kinderen in kaart: informatieverstrekking, behandelomgeving, expertise hulpverleners, relatie met hulpverlener, voortgang hulpverlening en behandeluitkomsten. De SMILEY 9-12 is op constructvaliditeit en betrouwbaarheid getest in een sample van 594 kinderen die hulp ontvingen van 20 verschillende jeugdhulporganisaties in Nederland. Toepassing van Mokken Schaalanalyse voor Polytome items (MSP) resulteerde in een finale versie met 18 items, die als een matig sterke (H=0.43) en betrouwbare (Rho=0.91) schaal kan worden beschouwd om cliënttevredenheid bij kinderen te meten. Deze versie toont ‘steekproef onafhankelijkheid’ voor kenmerken als leeftijd, sekse, hulpfase, type ontvangen hulpverlening, en wijze van afname (groepsgewijs vs. individueel). Kinderen die in groepsverband ambulante hulp of dagbehandeling krijgen blijken (iets) meer tevreden te zijn dan kinderen in residentiële zorg. We gaan aan het eind van dit artikel in op de implicaties van onze bevindingen voor de praktijk van de jeugdhulp en het toekomstig onderzoek.
Vertaalde titel van de bijdrageEvery smile you send will come back two times: Reliability and validity of the SMILEY 9-12, a measuring instrument to assess children’s satisfaction with their treatment in child and youth care
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)195-213
Aantal pagina's19
TijdschriftOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume59
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 15-sep-2020

Citeer dit