Everything else being equal: a modal logic for ceteris paribus preferences

Johan Van Benthem*, Patrick Girard, O. Roy

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

126 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)83-125
Aantal pagina's43
TijdschriftJournal of Philosophical Logic
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit