Evidence that the immunopathogenic mechanism of lithium-induced psoriasis differs from that of regular psoriasis

EM Kniff, RW Kupka, C Ruwhof, MN Breumis, EP Prens, WA Nolen, HA Drexhage*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)388-389
Aantal pagina's2
TijdschriftBipolar Disorders
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-2005

Citeer dit