Evolution of defense against depletion of local food resources in a mechanistic foraging model

Martin Hinsch*, Ido Pen, Jan Komdeur

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
329 Downloads (Pure)

Zoekresultaten