Evolutionary relationship between rat and mouse immunoglobulin IGHV5 subgroup genes (PC7183) and human IGHV3 subgroup genes

PM Dammers*, FGM Kroese

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)511-517
Aantal pagina's7
TijdschriftImmunogenetics
Volume53
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - aug-2001

Citeer dit