EXCITATION OF THE GIANT ISOSCALAR MONOPOLE RESONANCE IN SM-144 AND SM-154 VIA INELASTIC PROTON-SCATTERING

FE BERTRAND*, GR SATCHLER, DJ HOREN, A VANDERWOUDE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2788-2791
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review C
Volume18
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1978

Citeer dit