Expectations versus Reality: Long-Term Research on the Dog-Owner Relationship

Esther M. C. Bouma*, Lonneke M Vink, Arie Dijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Zoekresultaten