Experimental approaches for studying adhesion of microorganisms to solid substrata: applications and mass transport

J. Sjollema*, H.J. Busscher, A.H. Weerkamp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)79-90
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of microbiological methods
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-1989

Citeer dit