EXPERIMENTAL MICROVENOUS RECONSTRUCTIONS WITH GORE-TEX POLYTETRAFLUOROETHYLENE PROSTHESES IMPLANTED BY MEANS OF THE SLEEVE ANASTOMOTIC TECHNIQUE

B VANDERLEI, F DIJK, JM SCHAKENRAAD, P NIEUWENHUIS, PH ROBINSON, H. Bartels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)23-29
Aantal pagina's7
TijdschriftMicrosurgery
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1991

Citeer dit