Exploring interactions between real activity and the financial stance

T. Jacobson, J. Lindé, K. Roszbach

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)308-341
TijdschriftJournal of Financial Stability
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit