Exploring the boundaries of a light-driven molecular motor design: new sterically overcrowded alkenes with preferred direction of rotation

Richard van Delden, Matthijs ter Wiel, Herman de Jong, Auke Meetsma, Bernard Feringa

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
548 Downloads (Pure)

Zoekresultaten