Extensions of triad counts to networks with different subsets of points and testing underlying random graph distributions

Tom A.B. Snijders*, Frans N. Stokman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  202 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)249-275
  Aantal pagina's27
  TijdschriftSocial Networks
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - sep-1987

  Citeer dit