Extractive probe/TDLAS measurements of acetylene in atmospheric-pressure fuel-rich premixed methane/air flames

S Gersen, A Mokhov*, HB Levinsky

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)333-336
Aantal pagina's4
TijdschriftCombustion and Flame
Volume143
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - nov-2005

Citeer dit