FACTORS IN THE ASSORTMENT OF HUMAN MATES - DIFFERENTIAL PREFERENCES IN GERMANY AND THE NETHERLANDS

B DERAAD*, M DODDEMAWINSEMIUS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)103-114
Aantal pagina's12
TijdschriftPersonality and Individual Differences
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1992

Citeer dit