Factors predicting recovery of left ventricular dysfunction in non-ischaemic cardiomyopathy

Jozine Maaten, Fatema Said, Alexander H. Maass*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1171-1173
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume22
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-apr-2020

Citeer dit