Failure of vancomycin treatment for meningitis caused by vancomycin-susceptible Enterococcus faecium

Ellen C. van Overbeek*, Rob Janknegt, Hans W. M. Ter Berg, Janetta Top, Esther Sportel, Edou R. Heddema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  This case report describes a nosocomial vancomycin-sensitive Enterococcus faecium meningitis with poor response to vancomycin. E. faecium infections continue to represent a therapeutic challenge in Europe, even in countries where vancomycin resistance is still rare. In the case of vancomycin-sensitive E. faecium meningitis, intravenous chloramphenicol should be considered as a treatment option.

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)794-796
  Aantal pagina's3
  TijdschriftScandinavian journal of infectious diseases
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusPublished - okt.-2010

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Failure of vancomycin treatment for meningitis caused by vancomycin-susceptible Enterococcus faecium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit