Failure to confirm major objective antitumor activity for streptozocin and doxorubicin in the treatment of patients with advanced islet cell carcinoma

NH Mulder, Emma de Vries, H de Vries*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2194-2195
Aantal pagina's2
TijdschriftCancer
Volume88
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1-mei-2000

Citeer dit