Fall detection and recognition from egocentric visual data: A case study

Xueyi Wang*, Estefanía Talavera Martínez, Dimka Karastoyanova, George Azzopardi

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

59 Downloads (Pure)

Zoekresultaten