Familial Aggregation of CKD and Heritability of Kidney Biomarkers in the General Population: The Lifelines Cohort Study

Jia Zhang, Chris H L Thio, Ron T Gansevoort, Harold Snieder*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
124 Downloads (Pure)

Zoekresultaten