Families en criminaliteit

Pearl A. Dykstra, Helga A G de Valk

OnderzoeksoutputAcademic

82 Downloads (Pure)

Samenvatting

De conclusie die volgt uit het eerste deel van deze bijdrage waarin we, rekening houdend met demografische ontwikkelingen, voorspellingen doen over ontwikkelingen in criminaliteit in Nederland, is dat deze niet zal stijgen, maar eerder zal afnemen. In het tweede deel onderzoeken we hoe en in welke mate familiekenmerken de kans op crimineel gedrag beïnvloeden. We maken hier gebruik van gegevens van een algemene steekproef van de bevolking, de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS). Uit de resultaten komt naar voren dat de kwaliteit van de sociale bindingen in het ouderlijk huis een betere voorspeller is van de kans crimineel gedrag te ontwikkelen dan de sociaal-structurele kenmerken van het gezin van herkomst die standaard worden onderzocht. Verder blijkt dat het gezinsklimaat niet alles bepalend is. Ook ervaringen later in de levensloop en met name het ontbreken van bindingen met sociale instituties, zoals het huwelijk en de arbeidsmarkt hangen positief samen met crimineel gedrag. Niet uitsluitend de huwelijksrelatie geeft een kleinere kans op crimineel gedrag, maar ook betrokkenheid bij de bredere kring van familierelaties. We zien een cumulatie van problemen van delinquentie binnen families. Gezien deze bevinding lijkt het van belang om preventief en correctief beleid niet uitsluitend te richten op het individu, maar ook op de familie.Tot slot laten de resultaten zien dat crimineel gedrag sterk samenhangt met ander probleemgedrag, zoals verslaving en ernstige psychische problemen. De causaliteit is echter moeilijk te ontrafelen.
Originele taal-2Dutch
TitelJustitie en demografie: over ontgroening, vergrijzing en verkleuring
SubtitelVeranderingen in bevolkingssamenstelling en de gevolgen voor Justitie
RedacteurenA.M. van der Laan, L. Vervoorn, N. van Nimwegen, F.L. Leeuw
UitgeverijWODC, Ministerie van Justitie
Pagina's125-139
Aantal pagina's15
StatusPublished - 2007

Citeer dit