FAR Research project: The effects of multiple team memberships on individual auditors’ performance

OnderzoeksoutputProfessional

185 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)282-288
Aantal pagina's7
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume91
Nummer van het tijdschrift9/10
StatusPublished - 2017

Citeer dit