Fast identification of Escherichia coli in urinary tract infections using a virulence gene based PCR approach in a novel thermal cycler

Jolanda Brons*, Stefanie N Vink, Marjon de Vos, Stefan Reuter, Ulrich Dobrindt, Jan Dirk van Elsas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
166 Downloads (Pure)

Zoekresultaten