Feather iridescence of Coeligena hummingbird species varies due to differently organized barbs and barbules

Marco Giraldo*, Juliana Sosa, Doekele Stavenga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Zoekresultaten