Feedback from low-luminosity radio galaxies: B2 0258+35

Suma Murthy*, Raffaella Morganti, Tom Oosterloo, Robert Schulz, Dipanjan Mukherjee, Alexander Y. Wagner, Geoffrey Bicknell, Isabella Prandoni, Aleksandar Shulevski

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Zoekresultaten