Ferroelectric chalcogenides-materials at the edge

Bart J. Kooi*, Beatriz Noheda

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)221-222
Aantal pagina's2
TijdschriftScience
Volume353
Nummer van het tijdschrift6296
DOI's
StatusPublished - 15-jul.-2016

Citeer dit