Fictional Names in Psychologistic Semantics

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
527 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-45
Aantal pagina's45
TijdschriftTheoretical Linguistics
Volume43
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit