Fideicommissaire schulden uit giften en uiterste wilsbeschikkingen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

132 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of de insteller van een fideicommis de bezwaarde de mogelijkheid kan geven om zo over het fideicommissaire vermogen te beschikken, dat de bezwaarde giften of legaten (dus ‘schulden’) ten laste van het fideicommissaire vermogen kan laten komen.

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)55-59
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-2019

Citeer dit