Financial globalisation and the labour share in developing countries: The type of capital matters

Katharina van Treeck, Konstantin Wacker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)
    39 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten