Financial stability reviews: A first empirical analysis

J. de Haan, R. Jong-A-Pin, S. Oosterloo

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)337 - 355
TijdschriftJournal of Financial Stability
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2007

Citeer dit