Fitness costs and benefits associated with hand preference in humans: A large internet study in a Dutch sample

Nele Zickert*, Reint H. Geuze, Fleur E. van der Feen, Ton G. G. Groothuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)235-248
Aantal pagina's14
TijdschriftEvolution and Human Behavior
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt-2018

Citeer dit