Fixing Descartes: Ethical Intellectualism in Spinoza’s Early Writings

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)338-361
TijdschriftThe Southern Journal of Philosophy
Volume53
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2015

Citeer dit