FLUORESCENCE OF HOUSEFLY VISUAL PIGMENT

DG STAVENGA*, N FRANCESCHINI, K KIRSCHFELD

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
296 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)653-659
Aantal pagina's7
TijdschriftPhotochemistry and Photobiology
Volume40
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1984

Citeer dit