Fluorescentiegeleide beeldvorming voor snijvlakevaluatie bij hoofd-halskankerpatient gebruikmakend van cetuximab-800CW: een kwantitatieve dosisescalatiestudie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)160-164
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Oncologie
Volume17
StatusPublished - jul.-2020

Citeer dit