Follicular lymphoma grade 3B: Is it a real disease?

Nancy Lee Harris*, Philip Kluin

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1244-1246
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume96
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2011

Citeer dit