Forecasting the yield on 10-year State bonds as part of the WACC for regulated industries

M. Hartog van Banda, M. Mulder

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)174 - 185
TijdschriftInternational Research Journal of Applied Finance
VolumeIV
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Citeer dit