Fortune telling: predicting hospital admissions to improve emergency department outflow

Annemarijn Komdeur, Joris Theunissen, Renate Stolmeijer, Ewoud ter Avest*, Heleen Lameijer, Taco van der Vaart, Martin Land

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)77-78
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Emergency Medicine
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2021

Citeer dit