Framing Biblical Reading Practices: The Impact of the Paratext of Jacob van Liesvelt's Bibles (1522-1545)

Renske Hoff*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)
    52 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten