Francisco Suarez on Beings of Reason and Non-Strict Ontological Pluralism

Brian Embry*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-15
Aantal pagina's16
TijdschriftPhilosophers' Imprint
Volume19
Nummer van het tijdschrift27
StatusPublished - jun-2019

Citeer dit