From Health-care Associated to Health-care Confused Which Pneumonia Does My Patient Have and How Should I Treat It?

Heleen Aardema*, Jack J. Ligtenberg, Jan G. Zijlstra

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)227-227
Aantal pagina's1
TijdschriftChest
Volume139
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2011

Citeer dit