From Living Apart to Living Together: Do Children Born before the Current Partnership Matter?

Roselinde van der Wiel*, Clara H. Mulder*, Helga A. G. de Valk*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Zoekresultaten