Functional and ultrastructural aspects of antigen processing by dendritic cells

Miriam Ossevoort, M J Kleijmeer, H W Nijman, H J Geuze, W M Kast, C J M Melief

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)227-231
TijdschriftAdvances in experimental medicine and biology
Volume378
StatusPublished - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit