Functional genomics of the evolution of increased resistance to parasitism in Drosophila

Bregje Wertheim*, Alex R. Kraaijeveld, Meirion G. Hopkins, Mark Walther Boer, H. Charles J. Godfray

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten