Fundamental solutions for meromorphic linear difference equations in the complex plane, and related problems

C. Praagman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)101-109
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal fur die reine und angewandte mathematik
Volume369
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit